Muốn khóc quá đi

Có những lúc, như lúc này, muốn khóc quá đi. Hu Hu, Hu Hu, Hu Hu….

Có nhứng lúc, như lúc này, nghĩa là thấy hạnh phúc. Giữa tất cả mù mờ, bối rối, và mông lung lại thấy mình rõ ràng nhất, lại thấy mình chẳng cần gì cả ngoài sự hiện hữu của bạn bè.

Có những lúc, như lúc này, li ti vui chảy trôi theo hơi thở.

Ôi, thật sự muốn khóc quá đi, như thể ào một cái rồi tất cả sẽ tan biến và theo đi và ngày mai hiện hữu.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s