thế giới này chả có gì…

Thuyết tiến hoá của Charles Darwin  (1859 - The origin of species) : "All species of organisms arise and develop through the natural selection of small, inherited variations that increase the individual's ability to compete, survive, and reproduce". Cạnh tranh, tồn tại, đẻ. Karl Marlantes (Marines 1969): "One of thing I've learned in the war … Continue reading thế giới này chả có gì…

Advertisements

phía thuận…

Dù trái đến đâu thì vẫn là phải, càng trái lại càng phải. Thế nên, trái hay phải, phải hay trái, xét đến cùng chỉ là phía thuận. Chỉ là cứ phía thuận của mình mà đi thì thuận lợi cũng tự khắc đến. Và như thế, ngày hôm nay, sẽ dành trọn để lắng … Continue reading phía thuận…

Những ý nghĩ rời rạc

Câu hỏi: ’Tại sao chúng ta chỉ tư vấn được cho các doanh nghiệp về 5S?' Câu trả lời: ‘Là vì nó nhanh chóng nhìn thấy được kết quả.’ ‘Nhanh chóng nhìn thấy được kết quả, có khi nào chính là động lực thúc đẩy lan tỏa mạnh mẽ một thứ tư duy ‘Ngắn hạn, … Continue reading Những ý nghĩ rời rạc

Family is a biological lie

(photo: from internet) Theo một nghĩa khác, ‘Gia Đình là một lời nói dối sinh học’ Và vì là sinh học nên tác động của nó là những hành động mà theo logic của sinh học chính là phản xạ vô điều kiện ở loài người Loại phản xạ này biểu hiện ở thể không … Continue reading Family is a biological lie